کد برنامه تقویم میلادی و شمسی با C++
۰با سلام خدمت همه دوستان

امروز براتون کد برنامه تقویم میلادی و شمسی با C++ رو به درخواست کاربران سایت  گذاشتم امیدوارم که به دردتون بخوره درضمن این کد برای کامپایلر Dev C++ بهینه شده و هیچ خطایی نداره !

برنامه ای با زبان C++ بنویسید که تقویم میلادی و شمسی را همراه با روز های هفته و یا ماه نشان دهد .

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;

int MiladiIsLeap(int miladiYear)
{
if(((miladiYear % 100)!= 0 && (miladiYear % 4) == 0) 
||
 ((miladiYear % 100)== 0 && (miladiYear % 400) == 0))
 return 1;
else
 return 0;
}

int DoomsDay(int year)
{
 int a=0;
 if(year>=1800 && year<=1899) a=5;
 else if (year>=1900 && year<=1999) a=3;
 else if (year>=2000 && year<=2099) a=2;
 else if (year>=2100 && year<=2199) a=0;
 else return -1;
 int y=year %100;
 int z= (y+floor(y/4)+a);
 z=z % 7;
 return (z);
}

int GetDayOfWeek(int y,int m,int d)
{
 int doom;
 doom=DoomsDay(y);
 int AllDoomsy[13] ={-1,3,7,7,4,2,6,4,1,5,3,7,5};
 int c=AllDoomsy[m];
 if((m==1 || m==2) && MiladiIsLeap(y)==1) c++;
 int r=d-c+doom;
 if(r<0) r=r+7;
 return (r%7);
}

typedef struct _SHAMSIDATE
{
  int iYear;
  int iMonth;
  int iDay;
}SDATE;

SDATE MiladiToShamsi(int iMiladiMonth,int iMiladiDay,int iMiladiYear)
{

  int shamsiDay, shamsiMonth, shamsiYear;
  int dayCount,farvardinDayDiff,deyDayDiff ;
  int sumDayMiladiMonth[] =
	{۰,۳۱,۵۹,۹۰,۱۲۰,۱۵۱,۱۸۱,۲۱۲,۲۴۳,۲۷۳,۳۰۴,۳۳۴};
  int sumDayMiladiMonthLeap[]= 
	{۰,۳۱,۶۰,۹۱,۱۲۱,۱۵۲,۱۸۲,۲۱۳,۲۴۴,۲۷۴,۳۰۵,۳۳۵};
  SDATE shamsidate;

 farvardinDayDiff=79;

if (MiladiIsLeap(iMiladiYear))
 {
  dayCount = sumDayMiladiMonthLeap[iMiladiMonth-1] + iMiladiDay;
 }
else
 {
  dayCount = sumDayMiladiMonth[iMiladiMonth-1] + iMiladiDay;
 }
if((MiladiIsLeap(iMiladiYear - 1)))
 {
  deyDayDiff = 11;
 }
else
 {
  deyDayDiff = 10;
 }
if (dayCount > farvardinDayDiff)
{
  dayCount = dayCount - farvardinDayDiff;
  if (dayCount <= 186)
   {
   switch (dayCount%31)
    {
  case 0:
   shamsiMonth = dayCount / 31;
   shamsiDay = 31;
  break;
  default:
   shamsiMonth = (dayCount / 31) + 1;
   shamsiDay = (dayCount%31);
  break;
   }
   shamsiYear = iMiladiYear - 621;
   }
  else
   {
  dayCount = dayCount - 186;
  switch (dayCount%30)
   {
    case 0:
  shamsiMonth = (dayCount / 30) + 6;
  shamsiDay = 30;
    break;
   default:
    shamsiMonth = (dayCount / 30) + 7;
    shamsiDay = (dayCount%30);
    break;
   }
   shamsiYear = iMiladiYear - 621;
  }
 }
else
 {
  dayCount = dayCount + deyDayDiff;

  switch (dayCount%30)
  {
  case 0 :
   shamsiMonth = (dayCount / 30) + 9;
   shamsiDay = 30;
   break;
  default:
   shamsiMonth = (dayCount / 30) + 10;
   shamsiDay = (dayCount%30);
   break;
  }
  shamsiYear = iMiladiYear - 622;

 }
  shamsidate.iYear = shamsiYear;
  shamsidate.iMonth = shamsiMonth;
  shamsidate.iDay = shamsiDay;

 return shamsidate ;
}

SDATE ShamsiToMiladi(int y,int m, int d)
{
 int sumshamsi[] =
 { ۳۱, ۶۲, ۹۳, ۱۲۴, ۱۵۵, ۱۸۶, ۲۱۶, ۲۴۶, ۲۷۶, ۳۰۶, ۳۳۶, ۳۶۵ };
    int miladidays[] = 
		{ ۳۱, ۲۸, ۳۱, ۳۰, ۳۱, ۳۰, ۳۱, ۳۱, ۳۰, ۳۱, ۳۰, ۳۱ };
    int yy, mm, dd,daycount;
    daycount = d;
    if (m > 1) daycount =daycount+ sumshamsi[m - 2];
    yy = y + 621;
    daycount = daycount + 79;
    if (MiladiIsLeap(yy))
    {
    if (daycount > 366)
    {
      daycount -= 366;
      yy++;
    }

    }
    else if (daycount > 365)
    {
    daycount -= 365;
    yy++;
    }
    if (MiladiIsLeap(yy)) miladidays[1] = 29;
    mm=0;
    while (daycount > miladidays[mm])
    {
    daycount = daycount - miladidays[mm];
    mm++;
    }
    SDATE miladiDate;
    miladiDate.iYear= yy;
    miladiDate.iMonth=(mm + 1);
    miladiDate.iDay=daycount;
    return miladiDate;
}

void PrintCalander(int year,int month,int sm,int start,int end,int w)
{
 char* ShamsiMonths[]=
 {"Farvardin","Ordibehesht","Khordad","Tir","Mordad",
 "Shahrivar","Mehr","Aban","Azar","Dey","Bahman","Esfand"};
 char* MiladiMonths[]=
 {"January","February","March","April","May","June",
 "July","August","September","October","November","December"};
 char* ShamsiWeekDays[]=
 {"Sh","1Sh","2Sh","3Sh","4Sh","5Sh","Jom"};
 char* MiladiWeekDays[]=
 {"Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"};
 cout<<endl;
 int i=0;
 if(sm==0)
 {
   cout<<ShamsiMonths[month-1]<<" "<<year<<endl;
   for(i=0;i<7;i++) cout<<setw(10)<<ShamsiWeekDays[i];
   w++;
   w=w%7;
 }
 else
 {
   cout<<MiladiMonths[month-1]<<" "<<year<<endl;;
   for(i=0;i<7;i++) cout<<setw(10)<<MiladiWeekDays[i];

 }
 cout<<endl;
 int k=w;
 for(i=0;i<k;i++)
 {
   cout<<setw(10)<<" ";
   if(w==7){ cout<<endl; w=0;}
 }
 for(i=start;i<=end;i++)
 {
  cout<<setw(10)<<i;
  w++;
  if(w==7){ cout<<endl; w=0;}
 }
 cout<<endl;
}

void ShowMenu()
{
  cout<<"Please Select:"<<endl<<"1.Persian Calander"<<endl<<"2.Miladi Calander"<<endl;
}

int main()
{
  system("cls");
  int a;
  int sm;//0 for shamsi,1 for miladi
  int MiladiMonths[] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
  int ShamsiMonths[] = {31,31,31,31,31,31,30,30,30,30,30,29};
  SDATE date;
  int week;
  ShowMenu();
  char ch=cin.get();
  while(ch!='1' && ch!='2')
  {
   cout<<"Please Enter 1 or 2: "<<endl;
   ch=cin.get();
  }
  if(ch=='1') sm=0;//shamsi calander
  else sm=1; //miladi calander
  cout<<endl<<"Please Select:"<<endl<<"1.Weekly Calander"<<endl<<"2.Monthly Calander"<<endl;
  ch=cin.get();
  while(ch!='1' && ch!='2')
  {
   cout<<"Please Enter 1 or 2: "<<endl;
   ch=cin.get();
  }
  cout<<endl<<"Enter the year Like this yyyy: ";
  cin>>date.iYear;

  if(ch=='1')
  {
   cout<<"Enter the week Number: ";
   cin>>week;
   while(week>52)
   {
    cout<<"week must be less than 53"<<endl;
    cin>>week;
   }
   date.iDay=((week-1)*7)+1;
   date.iMonth=0;
   if (sm==0)
   {
    while(date.iDay>ShamsiMonths[date.iMonth])
    {
   date.iDay-=ShamsiMonths[date.iMonth];
   date.iMonth++;
    }
   }
   else
   {
    while(date.iDay>MiladiMonths[date.iMonth])
    {
   date.iDay-=MiladiMonths[date.iMonth];
   date.iMonth++;
    }
   }
   date.iMonth++;
   SDATE tmp;
   tmp.iYear=date.iYear;
   tmp.iMonth=date.iMonth;
   tmp.iDay=date.iDay;
   if(sm==0) tmp=ShamsiToMiladi(date.iYear,date.iMonth,date.iDay);

   int z=GetDayOfWeek(tmp.iYear,tmp.iMonth,tmp.iDay);
   int start,end;
   start=date.iDay;
   end=date.iDay+6;
   if(sm==0)
   {
  if(end>ShamsiMonths[date.iMonth])
  {
    end=ShamsiMonths[date.iMonth-1];
    cout<<"WARNINIG: Some of days Cannot be shown in this Month"<<endl;
  }
   }
   else
   {
  if(end>MiladiMonths[date.iMonth])
  {
    end=MiladiMonths[date.iMonth-1];
    cout<<"WARNINIG: Some of days Cannot be shown in this Month"<<endl;
  }
   }
   cout<<endl<<endl;
   PrintCalander(date.iYear,date.iMonth,sm,start,end,z);
  }
  else
  {
   cout<<"Enter the Month Number: ";
   cin>>date.iMonth;
   while(date.iMonth>12)
   {
    cout<<"Month must be less than 12"<<endl;
    cin>>date.iMonth;
   }
   date.iDay=1;
   SDATE tmp;
   tmp.iYear=date.iYear;
   tmp.iMonth=date.iMonth;
   tmp.iDay=date.iDay;
   if(sm==0) tmp=ShamsiToMiladi(date.iYear,date.iMonth,date.iDay);

   int z=GetDayOfWeek(tmp.iYear,tmp.iMonth,tmp.iDay);
   int start,end;
   start=1;
   if(sm==0)
   {
  if(date.iMonth<=6) end=31;
  else if(date.iMonth!=12) end=30;
  else if(date.iYear%4==3) end=30;
  else end=29;
   }
   else end=MiladiMonths[date.iMonth-1];
   cout<<endl<<endl;
   PrintCalander(date.iYear,date.iMonth,sm,start,end,z);
  }
  cin.get();
}
//end
//Darvach.ir
//@darvachدیدگاه ها