سورس بازی پازل ۸ به زبان جاوا
۰تو این مقاله سورس پروزه پازل ۸ رو براتون گذاشتم که امیدوارم براتون مفید باشه . این کد تو کامپایلر netbeans  نوشته شده و خطایی نداره .

شما تو این بازی میتونید خونه ها رو جابجا کنید تا ترتیب پازل درسته بشه و در نهایت هم یه پیغام بهتون نمایش داده میشه که نشون میده برنده شدین .

تصویری از محیط بازی  :

 

محیط بازی پازل 8


package puzzle;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.*;
public class Puzzle extends JFrame implements ActionListener{
public static void main(String[] args) {
new Puzzle() ;
}
JButton [][] Button = new JButton[3][3] ;
public Puzzle(){
setSize(350, 365);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setLocationRelativeTo(null);
setTitle("Puzzle Game");
JPanel panel = new JPanel() ;
int[] a = new int[8];
for (int i = 0; i < 8; i++) {
a[i] = (int)(Math.random()*8 + 1);
for (int j = 0; j < i; j++) {
if (a[i] == a[j]) {
i--;
break;
}
}
}
Dimension d = new Dimension(100,100) ;
int k =0 ;
for(int i=0 ;i<3;i++){
for(int j=0 ;j<3;j++){
if(i==2 && j==2)
Button[2][2]=new JButton(" ") ;
else
Button[i][j]=new JButton(Integer.toString(a[k])) ;
Button[i][j].setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 20));
Button[i][j].setSize(d);
Button[i][j].setPreferredSize(d);
panel.add(Button[i][j]) ;
Button[i][j].addActionListener(this);k++ ;
}
}
add(panel) ;
setVisible(true);
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
for(int i =0 ; i<3;i++){
for(int j =0 ;j<2;j++){
if(e.getSource()==Button[i][j] && Button[i][j+1].getText()==" "){
String label = Button[i][j].getText() ;
Button[i][j+1].setText(label);
Button[i][j].setText(" ");
}
}
}
for(int i =0 ; i<3;i++){
for(int j =1 ;j<3;j++){
if(e.getSource()==Button[i][j] && Button[i][j-1].getText()==" "){
String label = Button[i][j].getText() ;
Button[i][j-1].setText(label);
Button[i][j].setText(" ");
}
}
}
for(int i =0 ; i<2;i++){
for(int j =0 ;j<3;j++){
if(e.getSource()==Button[i][j] && Button[i+1][j].getText()==" "){
String label = Button[i][j].getText() ;
Button[i+1][j].setText(label);
Button[i][j].setText(" ");
}
}
}
for(int i =1 ; i<3;i++){
for(int j =0 ;j<3;j++){
if(e.getSource()==Button[i][j] && Button[i-1][j].getText()==" "){
String label = Button[i][j].getText() ;
Button[i-1][j].setText(label);
Button[i][j].setText(" ");
}
}
}
if(Button[0][0].getText().equals("1") && Button[0][1].getText().equals("2")&&
Button[0][2].getText().equals("3") && Button[1][0].getText().equals("4") &&
Button[1][1].getText().equals("5") && Button[1][2].getText().equals("6") &&
Button[2][0].getText().equals("7") && Button[2][1].getText().equals("8") )
JOptionPane.showMessageDialog(this," you win ");
}
}

//end

//@Darvach

//Darvach.irدیدگاه ها