برنامه c++ تعیین ریشه های یک معادله درجه دوم
۰سلام دوستان

امروز براتون برنامه پیدا کردن ریشه های معادله درجه دوم با c++  رو نوشتم ، امیدوارم براتون مفید باشه . در ضمن این برنامه تو کامپایلر بورلند تست شده .

 

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
int a , b , c ;
int delta ;
double r1 ,r2 ;
cout << "enter 3 number (a , b , c ) for (ax^2 + bx + c) \n" ;
cout <<"a :" ;
cin >> a ;
cout <<"b :" ;
cin >> b ;
cout <<"c :" ;
cin >> c ;
delta = (b*b) - (4*a*c) ;
if(delta>0){
 r1 = ((-b)-sqrt(delta))/2*a ;
 r2 = ((-b)+sqrt(delta))/2*a ;
 cout << "r1 :" <<r1<<"\t"<<"r2 :"<<r2 ;
}
if(delta==0){
 r1 = (-b)/2*a ;
  cout << "r1 :" <<r1 ;
}
if(delta<0){
cout << "reshe nadarim " ;
}
getch();
return 0 ;
}
//darvach.ir
//@darvach


دیدگاه ها